Afyon Haber

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 657/ 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimleri, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B)

grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 8 sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya askerlikle ilişiği olmamak.

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. “hükmüne uygun olması

10-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

11- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.

Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

12- Başvurularda “Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

13-7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

14-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

15-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması olumlu sonuçlanması durumunda sözleşme yapacak aday ile iletişime geçilecektir.

16 -İlanda istenilen sertifika ve belgeler ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

17 -Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine internet sayfası www.personel.afsu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular veya eksik belge ile yapılan başvurular ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Sözleşmeli personel başvuru formu (www.personel.afsu.edu..tr adresinden temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4- İlanda belirtilen öğrenim durumları itibariyle (KPSS Puan Türü) 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

6- Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul

7- 1 adet vesikalık fotoğraf.

8- SGK hizmet dökümü (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

9- Sertifika : Sertifikanın ilan tarihinden önce alınmış olması zorunlu olup, Başvuru süresi içerisinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

10- İlanın nitelikler kısmında belirtilen şartların sağlanmış olması, belgelendirilmesi ve ibraz edilmesi zorunludur.

11- Adaylar Kurumumuz ilanına şahsen başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına açık rıza göstermiş ve muvafakat vermiş sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Değerlendirmeler 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türü sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre atanmaya hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.personel.afsu.edu.tr. adresinden ilan edilecektir.

Her kadro Sayısı için kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

2- Yerleştirme işlemi yapılan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, Arşiv araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.

3- Atamaları yapılan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve istenilen genel ve özel şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılarak atamaları iptal edilecek olup, sözleşmeleri fesh edilecektir. Bu durum karşısında kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

4-Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

5) Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen asil adaylar sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Afsü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Birimine şahsen başvurması gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.

6) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Adres :

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi için irtibat telefonu: 0 (272) 463335/ Dahili 42135/40003

Personel Daire Başkanlığı Eposta adresi: [email protected]

Zafer Sağlık Külliyesi A blok

Dörtyol Mah. 2078 Sokak No: 3 AFYONKARAHİSAR

4419/1-1

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu